સરકારી કચેરીઓ

કચેરીનું નામ

ફોન નંબર

ફેક્સ નંબર

મામલતદાર કચેરી

૦૨૮૭૬ - ૨૬૩૩૭૧

૦૨૮૭૬ ૨૬૪૦૭૧

તાલુકા પંચાયત કચેરી

૦૨૮૭૬ - ૨૬૩૯૧૦ / ૨૬૩૯૧૧

--

બી.આર.સી.ભવન

૯૯૧૩૪ ૯૮૯૯૮

--

પોલીસ સ્ટેશન

૦૨૮૭૬ – ૨૬૩૩૩૭

--

પોસ્ટ ઓફીસ

૦૨૮૭૬ – ૨૬૩૫૩૧

--