સભ્યશ્રીઓની યાદી

સુત્રાપાડા નગરપાલિકા સને ર૦૧પ - ર૦ર૦ ના ચૂંટાયેલા સભ્યોની (કાઉન્સીલરોની) યાદી

ક્ર્મ

સભ્યશ્રી ઓના નામ 

વોર્ડ નં

મોબાઇલ નંબર

1

શ્રીમતી ઉજીબેન જશાભાઇ બારડ

4

8238299999

2

શ્રીમતી મણીબેન કાળાભાઇ બારડ

3

9924696563

3

શ્રીમતી શાંતીબેન પરબતભાઇ બારડ

3

9924248727

4

શ્રી રામસિંહભાઇ રાજાભાઇ વાણવી

3

9824332538

5

શ્રી નિલેષભાઇ જેશીંગભાઇ મોરી

3

9824351822

6

શ્રીમતી મંજુબેન મનહરભાઇ બારડ

4

9924014934

7

શ્રી અરશીભાઇ ઓઘડભાઇ બારડ

4

9904094039

8

શ્રી ગટુરભાઇ રણમલભાઇ કાછેલા

4

9924058940

9

શ્રીમતી કંચનબેન જેશીંગભાઇ બારડ

5

9904127071

10

શ્રીમતી ભાગુબેન રમેશભાઇ વડાંગર

5

9824669251

11

શ્રી અજયભાઇ રામભાઇ બારડ

5

9274682882

12

શ્રી દશરથસિંહ છત્રસિંહ સરવૈયા

5

7043312955

13

શ્રી રસીદભાઇ હુશેનભાઇ મલેક

2

9274281044

14

શ્રીમતી કમળાબેન દેવાભાઇ વાણવી

1

9723138308

15

શ્રીમતી દેવીબેન માલાભાઇ જેઠવા

1

9904127940

16

શ્રી દેવસીભાઇ નારણભાઇ સોલંકી

1

9904032439

17

શ્રી નરસીંહભાઇ ગીગાભાઇ વાજા

1

7874523519

18

શ્રીમતી પુનીબેન હરેશભાઇ કામળીયા

2

9228155638

19

શ્રીમતી પાંચીબેન અરજનભાઇ

2

--

20

શ્રી માંડાભાઇ કેશુરભાઇવાજા

2

9904853211

21

શ્રીમતી જાગ્રૂતિબેન રામભાઇ ચૌહાણ

6

9722383585

22

શ્રી રાણીબેન રાણાભાઇ કામળીયા

6

7998922435

23

શ્રી બચુભાઇ ભીમશીભાઇ રામ

6

9924002295

24

શ્રી દેવસીભાઇ જીવાભાઇ કામળીયા

6

9904093513