બેંક

                   બેન્કની યાદી

        ફોન / મોબાઇલ નંબર

           ફેક્સ નંબર

સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડીયા (SBI)

          ૭૬૦૦૦ ૪૦૫૮૯

                --

જુનાગઢ જીલ્લા સહકારી (JDC)

         ૦૨૮૭૬ – ૨૬૩૩૨૮

                --

બેન્ક ઓફ બરોડા (BOB)

        ૦૨૮૭૬ – ૨૬૪૧૫૫ 

                --

વેરાવળ મર્કન્ટાઇલ (VMC)

           ૯૮૭૯૦ ૧૧૦૩૧  

                --