વકીલ ની યાદી

                      વકીલની યાદી

             ફોન નંબર

ફેક્સ નંબર

અભયસિંહ આર. બારડ

          ૯૯૦૪૦ ૩૪૨૩૪

                 --

ડી.પી. ડોડીયા

          ૯૪૨૬૮ ૩૭૭૩૮

                 --

ડી.જી.નકુમ

          ૯૪૨૬૧ ૬૯૮૭૬                    

                 --

મુકેશભાઇ યોગાનંદી

          ૯૮૨૪૬ ૩૧૫૬૩

                 --

દિનેશભાઇ ગોહિલ

          ૯૮૨૫૫ ૩૯૨૫૩

                 --