ગેસ એજન્સી

         ગેસ એજન્સીની યાદી

                       ફોન નંબર

            ફેક્સ નંબર

       ઓમ ઇન્ડેન ગ્રામીણ વિતરક  

            ૦૨૮૭૬ – ૨૬૩૩૬૬ / ૨૬૩૩૬૭

                     ૯૯૦૪૧ ૨૮૧૦૨

                  --