શાળાઓ અને કોલેજો

સ્કુલ/કોલેજ ની યાદી

ફોન નંબર

ફેક્સ નંબર

ડો. ભરત બારડ આર્ટસ & કોમર્સ કોલેજ

૯૯૦૪૦ ૯૪૩૮૯

--

શ્રી વિવેકાનંદ વિનય મંદિર હાઇસ્કુલ

૯૮૨૪૮ ૭૪૬૭૧

--