પ્રમુખશ્રી / ઉપપ્રમુખશ્રી / મુખ્ય અધિકારીશ્રી

પ્રમુખશ્રી

નામ – ઉજીબેન જશાભાઇ બારડ

સંપર્ક – ૮૨૩૮૨ ૯૯૯૯૯

     

ઉપપ્રમુખશ્રી

નામ – દશરથસિંહ છત્રસિંહ સરવૈયા

સંપર્ક – ૭૦૪૩૩ ૧૨૯૫૫

       

મુખ્ય અધિકારીશ્રી

નામ - શ્રી મયુરભાઇ વી. જોષી

સંપર્ક – ૭૯૮૪૨ ૩૮૭૩૦