હોસ્પિટલ ની યાદિ

હોસ્પીટલનું નામ

ફોન નંબર

ફેક્સ નંબર

સરકારી હોસ્પીટલ

૦૨૮૭૬ – ૨૬૩૮૩૩

--

શિવ ક્લિનીક

ડો. સુભાષભાઇ વડાંગર

૯૯૦૪૦ ૩૪૨૩૧

--

શિવમ ક્લિનીક

ડો. દિનેશભાઇ વાઘેલા

૦૨૮૭૬ – ૨૬૩૭૨૧