ચીફ ઓફીસરશ્રીની માહિતી

હાલમાં સુત્રાપાડા નગરપાલિકામાં ચીફ ઓફીસરશ્રી તરીકે શ્રી મયુરભાઇ વી. જોષી કાર્યરત છે.